Gỗ nguyên khối

Gỗ khai thác tự nhiên dạng cây tròn/hộp